• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

     

  • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

     

  • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

     

{en}About Us|{cy}Amdanom Ni

Mae ein harwyddair ‘Cofia Ddysgu Byw’ yn crisialu ein nod o baratoi disgyblion ar gyfer bywyd tu hwnt i ysgol. Credaf ein bod yn paratoi disgyblion trwy ddatblygu eu sgiliau a’u gwerthoedd ar gyfer bywyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth ac i wynebu sialensiau yr unfed ganrif ar hugain.

Rydym yma i gydweithio i greu ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg o’r radd flaenaf. Disgwyliwn y safon orau posibl gan ein disgyblion ac fe wnawn ein gorau i roi pob cyfle ac arweiniad iddynt hwy.

Derbyniodd yr ysgol glod am ei llwyddiant academaidd ysgubol ar lefel sirol a chenedlaethol. Mae cyfoeth ac ehangder y gweithgareddau allgyrsiol wedi bod yn nodwedd bwysig o fywyd a diwylliant yr ysgol hefyd ers y cychwyn. Ymfalchïwn yn ein llwyddiannau academaidd, diwylliannol a chwaraeon ac yng nghynnydd pob disgybl beth bynnag fo’i ddawn a’i ddiddordeb. Un o gryfderau mwyaf yr ysgol yw ei hethos Gymraeg, a’i chymuned ofalgar, agored a hapus lle y mae disgyblion yn teimlo’n gartrefol ac yn mwynhau eu haddysg. Ein prif nod fel ysgol yw gwneud dysgu yn brofiad cyffrous a phleserus a hynny yn bennaf trwy ddefnyddio dulliau dysgu ac addysgu diddorol a gweithredol yn ein gwersi. Mae pob disgybl yn bwysig fel unigolyn, a phob unigolyn yn bwysig fel aelod o ‘deulu’ Ysgol y Preseli. Yr egwyddor hon o barchu’r unigolyn a gosod anghenion yr unigolyn yn y canol sydd wrth wraidd ethos, gwerthoedd a llwyddiant yr ysgol fel ysgol dda.

Hyderwn y bydd ein disgyblion yn falch o’u hysgol, yn falch o’u Cymreictod a’u dwyieithrwydd ac yn medru cyfrannu yn gadarnhaol at gymdeithas aml-ieithog ac amlddiwylliannol Cymru a Ewrop.

Mr Michael Davies

    PWYNTIAUTYHOUSE POINTS